Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych 2024

Od czego zależy cena ubezpieczenia? Jaki mamy na to wpływ? Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Czynniki na które mamy wpływ to:

suma ubezpieczenia ZOBACZ  
zakres ryzyk ZOBACZ  
franszyzy i udziały własne ZOBACZ  
! Jednocześnie parametry te mają wpływ na wysokość odszkodowania.

Czynniki, na które nie mamy wpływu to:
region Polski,
klasa gleby, na której znajduje się uprawa,
WAŻNE TERMINY  ZOBACZ  

SUMA UBEZPIECZENIA 

Wyliczana jest w następujący sposób:

Ilość ha x wydajność z ha x cena za tonę = suma ubezpieczenia uprawy

! Czym wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa składka ale i wyższe odszkodowanie w razie wystąpienia szkody.

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw na rok następny. Aktualne sumy ubezpieczenia obowiązujące od listopada 2023 podajemy poniżej.

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw na rok 2024

 •   26 600 zł – zboża
 •   17 600 zł – kukurydza
 •   18 100 zł – rzepak i rzepik
 •   60 000 zł – chmiel
 •   46 800 zł – tytoń
 • 242 000 zł – warzywa gruntowe
 • 156 000 zł – drzewa i krzewy owocowe
 •   81 400 zł – truskawki
 •   41 100 zł – ziemniaki
 •   21 000 zł – buraki cukrowe
 •   18 600 zł – rośliny strączkowe

Powyżej podane maksymalne sumy ubezpieczenia będą zmienione w listopadzie 2024 r.

 

ZAKRES RYZYK dla ubezpieczenia upraw rolnych (sezon jesień)

do wyboru mamy: grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, powódź, huragan, piorun, lawina, susza.

Ubezpieczyciele łączą poszczególne ryzyka w pakiety, np.:

Pakiet 1: grad
Pakiet 2: grad, przymrozki wiosenne
Pakiet 3: grad, deszcz nawalny, huragan
Pakiet 4: grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, powódź, huragan, piorun, lawina, susza

Przy czym wykupienie ochrony dla pewnych ryzyk może być uzależnione od zawarcia ubezpieczenia dla pozostałych ryzyk.
W poszczególnych zakładach ubezpieczeń zawieranie ubezpieczeń może być oferowane w różnych konfiguracjach, warto więc porównać kilka propozycji.

Jednym z najbardziej popularnych ryzyk w sezonie jesiennym, zarówno pod kątem zawierania ubezpieczeń jak i częstości wypłacanych odszkodowań są ujemne skutki przezimowania.

Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku szkody powodującej konieczność zaorania ubezpieczyciel wypłaca określony w umowie % sumy ubezpieczenia dla danej uprawy. Do wyboru, w zależności od ubezpieczyciela możemy mieć np.:

 • 10 %
 • 15 %
 • 17 %
 • 20 %
 • 25 %
 • 35 %

 Oczywiście wybór danej opcji będzie miał wpływ zarówno na wysokość składki jak i odszkodowania.

Warto zwrócić też uwagę na definicję niektórych ryzyk. Na przykład dla ryzyko deszczu nawalnego niektórzy ubezpieczyciele mają włączoną odpowiedzialność za zastoiska wodne a u innych jest to możliwe dopiero za dopłatą dodatkowej składki.

Przykład gdy suma ubezpieczenia wynosi np. 10 000 zł za uprawę, która została zakwalifikowana do przeorania to rolnik może liczyć na odszkodowanie od 1500 zł do 2500 zł w zależności od tego jaka wysokość ryczałtu została określona w umowie ubezpieczenia. Im wyższy ryczałt tym oczywiście składka za polisę będzie wyższa.

Przykład
Suma ubezpieczenia 100 000 zł
Uprawa została zakwalifikowana do przeorania

 • ryczałt 15% - odszkodowanie 15 000 zł
 • ryczałt 25% - odszkodowanie 25 000 zł 


FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE 

Minimalna wysokość szkody powodująca odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń.
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10% a dla suszy co najmniej 25%.

Oznacza to, że jeżeli szkoda nie przekracza 10% to odszkodowanie nie zostanie wypłacone (dla suszy 25%)

Jest to tzw. franszyza integralna, która za dopłatą składki może zostać zmniejszona.

Potrącenie udziału własnego z wypłaty odszkodowania.
Dodatkowo ustawa daje możliwość pomniejszenia wypłaconego odszkodowania o 10% (dla suszy 20%, 25%, 30%) - jest to tzw. franszyza redukcyjna (redukuje wypłatę odszkodowania). Franszyzę redukcyjną można znieść za dodatkową opłatą składki.

Przykład 1.
Suma ubezpieczenia 100 000 zł
Franszyza integralna 10%; Franszyza redukcyjna 10%
Szkoda w wysokości 9 000 zł
Brak wypłaty odszkodowania - szkoda poniżej 10% franszy integralnej.

Przykład 2.
Suma ubezpieczenia 100 000 zł
Franszyza integralna 10%; Franszyza redukcyjna 10%
Szkoda w wysokości 20 000 zł
Wypłata odszkodowania w wysokości 18 000 zł.  Szkoda powyżej 10% franszy integralnej. Odszkodowanie pomniejszone o franszyzę redukcyjną 10%. 

Przykład 3.
Suma ubezpieczenia 100 000 zł
Franszyza integralna 10%; Franszyza redukcyjna BRAK
Szkoda w wysokości 20 000 zł
Wypłata odszkodowania w wysokości 20 000 zł.  Szkoda powyżej 10% franszy integralnej. Brak franszyzy redukcyjnej. 

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre zakłady ofertę przedstawiają z wprowadzoną franszyzą redukcyjną i można ją znieść za dopłatą składki a inni ubezpieczyciele w podstawowej ofercie mają zniesioną franszyzę redukcyjną ale można ją wprowadzić obniżając w ten spoób wysokość składki.

Porównywanie składki w ofertach z różnymi zakresami i o różnym zakresie ochrony nie jest więc miarodajne.

WAŻNE TERMINY

Zgodnie z ustawą odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych rozpoczyna się
w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • powódź, suszę, grad i przymrozki wiosenne – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia.

Dodatkowo, wg ustawy szkody spowodowane przez:

 • ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
 • przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0oC, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
 • suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Powyżej zostały wskazane wybrane informacje dotyczące ubezpieczeń upraw rolne oraz niektóre różnice w zakresach stosowanych przez zakłady ubezpieczeń. Parametrów tych jest znacznie więcej.

Przy zawieraniu ubezpieczenia upraw rolnych warto sprawdzić zakres oferty i nie kierować się jedynie różnicą w wysokości składki ponieważ różnice w zakresie ochrony mogą być naprawdę istotne.

Może w tym pomóc np. broker czyli:

Jako broker ubezpieczeniowy działamy tylko i wyłącznie w interesie naszego klienta i nie podlegamy pod żaden zakład ubezpieczeń. Pomagamy zarówno w przygotowaniu odpowiedniej oferty jak i we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami włącznie z likwidacją szkód.

Za swoje działania, od klientów, którzy za naszym pośrednictwem zawierają umowy ubezpieczenia nie pobieramy żadnych opłat.

 


BezpieczneGospodarstwo.pl

Ubezpieczenia dla branży rolnej; Dotowane ubezpieczenie upraw; Ubezpieczenie maszyn rolniczych; Ubezpieczenie budynków rolnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie płodów rolnych.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: +48 509 829 110

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: rolne@bezpiecznegospodarstwo.pl