OC rolnika

Czy to ubezpieczenie chroni rolnika od wszelkich szkód, które może wyrządzić innym? Zdecydowanie NIE!

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Od czego chroni OC rolnika?

Ustawa określa, że

"Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego."

Co oznacza "szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego"?

Są to szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności niezbędnych do "prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego związane w tak ścisły sposób z gospodarowaniem, że bez nich gospodarstwo nie mogłoby funkcjonować" - tak określił zakres ubezpieczenia OC rolnika Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24.11.2005 r. III CK 235/05.

Co w takim razie jeżeli szkoda zostanie wyrządzona np.

 • w ramach usług sąsiedzkich;
 • przez konie lub inne zwierzęta hodowane w celach nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
 • w czasie czynności życia prywatnego.

W powyższych przypadkach odszkodowanie z OC rolnika NIE przysługuje!

Odszkodowanie z OC rolnika - przykłady:

Przykład 1

Jeżeli rolnik wyrządzi szkodę maszyną niepodlegającą rejestracji i nieposiadającą OC pojazdu użytkowaną

 • we własnym gospodarstwie - odszkodowanie przysługuje
 • w ramach świadczenia usług - odszkodowanie NIE przysługuje

Przykład 2

Jeżeli szkodę wyrządzi zwierzę, które rolnik hoduje

 • w celu pełnienia przez nie użytkowej roli w gospodarstwie - odszkodowanie przysługuje
 • dla przyjemności - odszkodowanie NIE przysługuje 

Szczególnie kontrowersyjnym tematem przez długi okres była odpowiedzialność z OC rolnika za psy chowane w gospodarstwie. Niektórzy ubezpieczyciele często twierdzili, że psy nie są składnikiem gospodarstwa rolnego i nie będą za wyrządzone przez nie szkody wypłacać odszkodowań.

Sprawa była na tyle poważna, że uregulował ją Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 20.06.2017 r. ustalając odnośnie psów, że

Jeżeli zwierzęta te pełnią użytkową rolę w gospodarstwie np. pilnując inwentarza, zbiorów lub maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie, zapewniając jego bezpieczeństwo, albo jako psy pasterskie, to stanowią element gospodarstwa niezbędny do jego funkcjonowania, a więc pozostają z nim w funkcjonalnym związku. W konsekwencji, szkody przez nie wyrządzone - w przeciwieństwie do szkód wyrządzonych przez psy chowane dla przyjemności, a więc domowe - powinny być objęte odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń.

Podobnie będzie się kształtować odpowiedzialność w stosunku do innych zwierząt chowanych na terenie gospodarstwa rolnego. Można próbować udowodnić, że np. koń, którego posiadamy, jest używany w celach ściśle związanych z prowadzeniem gospodarstwaa rolnego ale nie liczmy na to, że likwidator uwierzy, iż służy on do ciągnięcia pługa 5 skibowego z siłownikami hudraulicznymi ;)

OC rolnika - wyłączenia zawarte w ustawie:

Ustawa wyłącza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody:

 1.  w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;
 2. spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
 3. w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach; 
 4. powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
 5. polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
 6. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
 7. wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Warto zadbać o dodatkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które nie kosztują dużo a zapewnią ochronę w przypadku szkód, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu OC rolnika.

Może w tym pomóc np. broker czyli:

Jako broker ubezpieczeniowy działamy tylko i wyłącznie w interesie naszego klienta i nie podlegamy pod żaden zakład ubezpieczeń. Pomagamy zarówno w przygotowaniu odpowiedniej oferty jak i we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami włącznie z likwidacją szkód.

Za swoje działania, od klientów, którzy za naszym pośrednictwem zawierają umowy ubezpieczenia nie pobieramy żadnych opłat.

 


BezpieczneGospodarstwo.pl

Ubezpieczenia dla branży rolnej; Dotowane ubezpieczenie upraw; Ubezpieczenie maszyn rolniczych; Ubezpieczenie budynków rolnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie płodów rolnych.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: +48 509 829 110

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: rolne@bezpiecznegospodarstwo.pl