Ubezpieczenie budynków i pozostałego mienia w gospodarstwie rolnym

Oczywiście podstawowym ubezpieczeniem mienia jest obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych.

Na pewno warto od tego zacząć, ale oprócz ubezpieczenia obowiązkowego należałoby zadbać o ubezpieczenia dobrowolne w celu dostosowania ochrony w taki sposób, aby w razie wystąpienia szkody była realna odpowiedzialność ubezpieczyciela za poniesione przez rolnika straty.

Jaki zakres ochrony zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych?

Według zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego to budynek o powierzchni co najmniej 20 m2. 

Jako budynek ustawa określa:

Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

Są to więc mury, instalacje i urządzenia techniczne, wylewki podłóg, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, dach (konstrukcja i pokrycie) oraz okna.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie obejmuje wyposażenia oraz mienia przechowywanego w budynkach!

Praktycznie w każdym gospodarstwie znajdują się również:

 • urządzenia i wyposażenia budynków gospodarczych (dojarnia, elektroniczne urządzenia sortujące itp.);
 • budowle (ogrodzenia, altanki, wagi najazdowe);
 • silosy;
 • zwierzęta gospodarskie (przy zdarzeniu takim jak huragan czy pożar, zwierzęta znajdujące się w budynkach również mogą zostać poszkodowane);
 • produkty rolne (materiały, zapasy, ziemiopłody, pasze itp.);
 • ruchomości domowe (meble, ubrania, laptop itp.)
 • maszyny rolnicze (opisane szerzej w zakładce "Maszyny")

Warto przeprowadzić analizę, które ze składników mienia powinny zostać dodatkowo ubezpieczone, a także w jakim zakresie, aby w razie wystąpienia szkody była możliwość odtworzenia utraconego mienia.

Zakres ryzyk, od których chroni ustawowe ubezpieczenie budynków rolniczych również nie jest szeroki. Poniżej wymienione są ryzyka, za które ustawowo odpowiada zakład ubezpieczeń, w którym zostało zawarte ubezpieczenie budynków rolniczych. Przy nazwie ryzyka znajduje się definicja co rozumie się przez szkody spowodowane w ramach tego zdarzenia:

Za szkody spowodowane przez:

 1. ogień – uważa się szkody powstałe w wyniku działań ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile;
 2. huragan – uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;
 3. powódź – uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących;
 4. podtopienie – uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych;
 5. deszcz nawalny – uważa się szkody powstałe w wyniku opadów deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4;
 6. grad – uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;
 7. opady śniegu – uważa się szkody powstałe w wyniku opadów śniegu przekraczających 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczony budynek, określonej według obowiązującej normy polskiej „Obciążenie śniegiem”; warunkiem uznania szkody za spowodowaną opadami śniegu jest, aby przynajmniej jedna stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zlokalizowana na terenie tej samej strefy lub strefy o niższej wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem w promieniu 100 km od ubezpieczonego budynku, zmierzyła ciężar pokrywy śnieżnej przekraczający 85% wartości charakterystycznej (normowej) właściwej dla miejsca lokalizacji budynku;
 8. piorun – uważa się szkody będące następstwem uderzenia pioruna;
 9. eksplozję – uważa się szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników; warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
 10. obsunięcie się ziemi – uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:
  1. zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
  2. usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
 11. tąpnięcie – uważa się szkody powstałe wskutek wstrząsów podziemnych, spowodowanych pęknięciem skał, wywołanych naruszeniem równowagi sił w tych skałach;
 12. lawinę – uważa się szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub falistych: mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;
 13. upadek statku powietrznego – uważa się szkody powstałe wskutek katastrofy bądź przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub przewożonego ładunku.

Zarówno ustawowy zakres ryzyk jak i ich definicja nie zapewniają szerokiej ochrony. Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują znacznie szerszą ochronę. Warto więc przy wyborze oferty nie kierować się jedynie wysokością składki ale uwzględnić zakres ubezpieczenia. 

Może w tym pomóc np. broker czyli:

Jako broker ubezpieczeniowy działamy tylko i wyłącznie w interesie naszego klienta i nie podlegamy pod żaden zakład ubezpieczeń. Pomagamy zarówno w przygotowaniu odpowiedniej oferty jak i we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami włącznie z likwidacją szkód.

Za swoje działania, od klientów, którzy za naszym pośrednictwem zawierają umowy ubezpieczenia nie pobieramy żadnych opłat.


BezpieczneGospodarstwo.pl

Ubezpieczenia dla branży rolnej; Dotowane ubezpieczenie upraw; Ubezpieczenie maszyn rolniczych; Ubezpieczenie budynków rolnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie płodów rolnych.

Kontakt

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A,
Olsztyn, 10-449

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: +48 509 829 110

Biuro Ubezpieczeń Rolnych: rolne@bezpiecznegospodarstwo.pl